Quan chức Tây Ban Nha tuyên bố với Thuyền trưởng Sanchez, Wu Lei đã ban hành một phước lành chân thành Jadwal Bola RTV

Thông báo quan chức của Tây Ban Nha và Thuyền trưởng Sanchez đã gửi một tài liệu để gửi một phước lành chân thành [Jadwal Bola RTV]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 19 tháng 8: Câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha của AI B: nhất quán. Văn bản gốc của thông báo chính thức lànhư sau: