Con trai của Beckham Romeo U.S.Chào mừng chuyên nghiệp chương trình đầu tiên đã cố gắng Arsenal bị từ chối vì đã nhận được người tiên phong của bóng đá Indonesia là

Con trai của Beckham Romeo U.S.CHÚNG TA.Chào mừng chuyên nghiệp chương trình đầu tiên đã cố gắng Arsenal bị từ chối [Tên của những người tiên phong bóng đá Indonesia là]: Trang web này được báo cáo vào ngày 21 tháng 9: Yesday, Beck, Baker